ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Hellenic American College έχει συνάψει σύμβαση σύμπραξης με το Hellenic American University
που του επιτρέπει να προσφέρει τα προγράμματα του Αμερικανικού πανεπιστημίου σε σπουδαστές στην Ελλάδα.
Αυτή η σύμβαση σύμπραξης έχει εγκριθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.